Nilgans

Egyptian goose (Alopochen aegyptiaca)

Nilgans NIKON D7000 1/2000 f/8 500 420mm (630mm) Nilgans NIKON D7000 1/1600 f/7.1 1000 600mm (900mm) Nilgans NIKON D7000 1/1000 f/8 1000 600mm (900mm) Nilgans NIKON D7000 1/2000 f/7.1 1000 600mm (900mm) Nilgans NIKON D7000 1/1600 f/7.1 1000 600mm (900mm) Nilgans NIKON D7000 1/1000 f/8 1000 600mm (900mm) Nilgans NIKON D7000 1/2000 f/8 500 600mm (900mm)

Zurück