V

Der Buchstabe v


v

Kleinbuchstabe:v
Großbuchstabe:V
UTF-8:ja
Unicode Kleinbuchstabe:U+0076
Unicode Großbuchstabe:U+0056
Hexadezimal Kleinbuchstabe:76
Hexadezimal Großbuchstabe:56

Nummer im Alphabet: 22 / 26