I

Der Buchstabe i


i

Kleinbuchstabe:i
Großbuchstabe:I
UTF-8:ja
Unicode Kleinbuchstabe:U+0069
Unicode Großbuchstabe:U+0049
Hexadezimal Kleinbuchstabe:69
Hexadezimal Großbuchstabe:49

Nummer im Alphabet: 9 / 26